وبلاگ دکتر احمد فیاض بخش

ازطریق این وب نوشت با فعالیتهای علمی واجتماعی من آشنا شده و در آنها مشارکت کنید

Ahmad FAYAZ BAKHSH Curriculum vitae

 May 2008

 

Personal Information

Current Place of Work: Department of Health Management and Economics, School of Public Health (SPH), Tehran University of Medical Science (TUMS)

Academic Rank: Assistant Professor

Address: Department of Health Management and Economics, 4th Floor, New Building, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Poursina Ave, Tehran 1417613191, Iran.

Mailing Address: P O Box 19585/344  Tehran, IRAN

 

Tel:         0098 912 3277218

Fax:        0044 7092019895

Email:    afayaz@gmail.com

Homepage:          http://www.tums.ac.ir/faculties/fayaz

Birth Date:             1 September 1967

Birth Place:           Tehran, Iran

 

Education

1.   Ongoing: Teaching and Learning Skills for Medical Education, Distributed Interactive Learning Environment (http://www.dilenvironment.com), A set of Nottingham University based Online Courses, UK

2.   2006: Post-Graduate Fellowship and Certificate in Medical Education, Educational Development Center (EDC), TUMS, Tehran, Iran

3.   March 2004: PhD from Department of Health Policy and Management, School of Health and Related Research, University of Sheffield, UK (thesis title: “A descriptive (qualitative) study of the initiatives to improve inequitable variation in allocation of public healthcare budgets at the level of individual general practices in England”)

4.   September 1998: Upgrade from MPhil to PhD status after qualifying exam, University of Sheffield (due to high quality recommended for Overseas Research Student Award by CVCP), Sheffield, UK

5.   January 1997: MSc in “health care management” from Centre for Health Economics and Policy Studies, Institute of Health Care Studies (IHCS), University of Wales Swansea, UK (dissertation title: “A case study of quality assessment and assurance initiatives in the Primary Health Care System of the Islamic Republic of Iran”)

6.   Winter and Spring 1995: Passing scores from Education Testing Service (ETS is a USA based standard test developing and administrating company), Toronto, Canada. A three months training at Toronto International Language Center preceded these exams. The marks were well above the minimum in the following tests which are all pre-requisite for studying at graduate level in most North American universities:

·         Graduate Management Admission Test (GMAT),

·         Test of English as a Foreign Language (TOEFL),

·         Test of Written English (TWE),

·         Test of Spoken English (TSE)

7.   March 1995: General Physician (Accreditation), Certificate of Success in Medical Council of Canada Evaluating Examination (MCCEE), Toronto, Canada. (A full-time 1.5 year study at Kaplan Education Center specialized for preparing for USMLE and MCCEE exams preceded this accreditation).

8.   October 1992: General Physician (Accreditation), Medical Council Foundation, Iran

9.   September 1992: MD (Doctor of Medicine), Faculty of Medicine, National University of Medical Sciences (NUMS is now called Shahid Behshti University and has the best medial school in Iran). Distinction for MD thesis (19.5/20)

10. July 1985: Diploma from Mofid College, Tehran, Iran.

 

Selected other short/long term education/training courses

1.        January 2006: “Skills to develop standard multiple choice questions” leading to certificate, TUMS, Tehran, Iran.

2.        September 2003: “Community based participatory research (CBPR) and other strategies that promote Healthy Heart in a Healthy City policy”, Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran. Workshop sponsored by Eastern Mediterranean Regional Office (EMRO) and the central office of the World Health Organization (WHO). This international workshop was held in Isfahan, Iran.

3.        January 2001: 4 months training at SOLAR Centre, University of Sheffield, Sheffield, UK, to use Microsoft Office Suite (Windows, Explorer, Word, Outlook, Excel, Access). Training led to award of European Computer Driving License (ECDL).

4.        September 2000: “Facilitator Training Programme” leading to certificate, Institute of General Practice and Primary Care, ScHARR, University of Sheffield, Sheffield, UK.

5.        April 2000: “Interpersonal, communication and time management skills” leading to certificate, White Rose School, University of Sheffield, Sheffield, UK.

 

Positions Held

1.        January 2008: Facilitator at chain of workshops on: “organizational behavior for educational establishments” teaching «educational leadership and management, group dynamics, conflict management and dispute resolution«. School of Allied Medicine. TUMS.

2.        October 2007 onward: Part-time faculty and Assistant Professor of Health and Hospital Information System Management, Department of Health Service Management, School of Allied Medicine, TUMS, Tehran, Iran..

3.        July 2007 onward: Consultant on various e-learning, health and hospital management information system for various private and public hospitals and healthcenters in Iran and UAE.

4.        April 2007: Member of Executive Board and Board of Trustees. Iranian Charity House

5.        September 2006: Visiting Lecturer on Health Policy in Diploma and Master of Science course in “Health Policy and Population Studies”. Arabian Gulf University. Manamah. Bahrain.

6.        April 2006: Hands on Workshop on Personal Knowledge Management Using Bibliographic Management Software. 2nd Saudi Annual EBM Congress and Workshops (Sponsored by Saudi National & Gulf Center for Evidence Based Medicine). Hasa. Saudi Arabia.

7.        March 2006: Speaker on Importance of Personal Knowledge Management in Research and Academic Settings. Department of Family and Community Medicine. School of Medicine. King Saud University. Riyadh. Saudi

8.        March to May 2006: Consultant on e-Learning Project, Center for Academic and Health Policy (CAHP), Tehran University of Medical Sciences. Tehran. Iran

9.        January 2006 onward: Advisor on health policy and economics issues at Deputy Ministry for Economic Affairs, Ministry of Economics and Financial Affairs, Tehran, Iran

10.      December 2005 onward: Chief investigator for the World Health Organisation, Eastern Mediterranean Region Office (Egypt) and Tehran Office (Iran)

11.      March 2005 onward: Fellow, Educational Development Center (EDC), Tehran University of Medical Sciences (contribution to medical education research projects, to a two-month faculty development fellowship program for TUMS staff, to several lifelong learning skills short courses, and to postgraduate training workshops in evidence based medicine and policy leading to postgraduate certificates.

12.      March 2005: Visiting sessional lecturer, School of Medicine, NUMS, Tehran, Iran.

13.      December 2004 onward: Full-time faculty and Assistant Professor of Health Policy and Knowledge Management, Department of Health Management and Economics, School of Public Health, TUMS, Tehran, Iran.

14.      August 2004 to June 2005: Advisor and senior research fellow at the Deputy Ministry for Planning and Policy Making, Ministry of Welfare and Social Security, Tehran, Iran.

15.      March 2003 to September 2004: Director of Training for Research Methodology and Skills, National Research Center of Medical Science (NRCMS), Tehran, Iran (NRCMS is equivalent for research bodies such as National Institute of Health in the USA and Medical Research Council in Britain which function primarily as key, national level, and leading organizations for improving research policy and priority setting, research grant administration, research manpower and other aspects of their countries’ research infrastructure).

16.      July 2002 to March 2003: Director for International Affairs, NRCMS, Tehran, Iran

17.      2001: Research Assistant (0.2 wte), Department of Health Policy and Management, School of Health and Related Research, University of Sheffield, Sheffield, UK.

18.      1999-2000: Sessional Lecturer for “Special Study” module (teaching “research methodology”, “evidence based medicine”, “SPSS and Minitab statistical computer programs” (to undergraduate medical students), School of Medicine, University of Sheffield, Sheffield, UK.

19.      1990-91: Clinical Internship, NUMS hospitals, Tehran, Iran.

20.      June and July of 1990 and June and July of 1991 (volunteering public health inspector, Mekkah and Madina, Kingdom of Saudi Arabia.

21.      Summer 1989: Participation in plan and facilitation of health education programmes for rural health centres and hospitals of Iran.

22.      September 1985 to July 1993: Part-time facilitator at Iranian colleges in subjects such as Arabic, English, biology, biostatistics, science, and math

 

Teaching Experiences:

Ongoing teaching responsibilities

Teaching in (1) “Principles of Health Planning and Management” (core course as lead instructor) and (2) contributor to “Managing Implementation of Vertical and Integrated Health Programs” (optional course as sessional lecturer) for postgraduate students in the following programs:

·         1st year of a two year Masters of Public Health (MPH) program for general medical practitioners

·         1st year of residency programs lasting 4 years for medical graduates being trained to achieve speciality (consultancy status) in:

o    “Infection Disease”,

o    “Occupation Medicine”,

o    “Social Medicine”.

 

Teaching in “Bibliographic Information Searching, Library Resource Storage and Electronic Knowledge Management” (lead instructor). This is a highly popular core course, and due to its high demand, has so far been reorganized and tailored specifically for delivery to postgraduate students attending in the following programs at the two Schools of Medline and two Schools of Public Health in TUMS and NUMS (as two highest ranking among 32 others medical universities in Iran):

·         PhD study in “Environmental Health”

·         MSc study in “Environmental Health”

·         PhD study in “Occupational Health”

·         MSc study in “Occupation Health”

·         PhD study in “Health Education”

·         MSc study in “Health Education”

·         PhD study in “Hospital Management”

·         MSc study in “Hospital Management”

·         PhD study in “Nutrition and Dietary Health”

·         MSc study in “Nutrition and Dietary Health”

·         PhD study in “Biochemistry”

·         MSc study in “Biochemistry”

·         PhD study in “Medical Entomology and Tropical Vector Control”

·         MSc study in “Medical Entomology and Tropical Vector Control”

·         PhD study in “Parasitology”

·         MSc study in “Parasitology”

·         PhD study in “Mycology”

·         MSc study in “Mycology”

·         MSc study in “Epidemiology”

·         MSc study in “Biostatistics”

·         PhD study in “Pharmacology”

 

Selected ad hoc teaching experiences

Design, teaching and management of several short and long-term workshops for different types of audiences (faculties, post and undergraduate students) at congress sidelines, universities and research centers in different countries (Iran, UK, Kingdom of Saudi Arabia). A large number of them took place while serving in NRCMS and as a part national policy to build and improve manpower capacity. The following are a selected list of areas focused so far:

·         Bibliographic, citation, and personal knowledge management skills using the following computer software programs: EndNote, Reference Manager, ProCite, WriteNote, sciProof, RefViz

·         Qualitative research data collection methodology

·         Qualitative research data analysis methodology

·         Qualitative research software programs

·         Internet literature searching skills for systematic reviews

·         Information mastery for evidence based practice in form of advanced training for engines available to search repositories of evidence at various length and levels of validity (Cochrane, Uptodate, InfoPOEM, etc), as well as training to search general and non-EBM sources (MEDLINE, ISI, EMBASE, CINAHL, HAPI, ERIC, etc.)

·         Electronic Literature searching for thesis, assignment and other scientific writing (with focus on free medical and humanities databases such as Highwire, Elsevier ScienceDirect, Goolge Scholar)

·         How to write an evidence-based clinical review article

·         Critical appraisal skills

·         How to measure EBM and EBP trainings’ impact on knowledge, attitude, skills and behaviours of practitioners as well as on patients’ outcomes

·         How to read a paper

·         How to write a paper

·         Introduction to economic evaluations (cost of illness, burden of disease, cost minimization, cost-benefit, cost-effectiveness, cost-utility)

·         Introduction to health policy and politics

·         How to attend scientific meetings

·         How to apply for research grants to international organizations

·         How to write a research proposal

·         Effective presentation and teaching skills: introduction to related software programs

·         How to set up an e-Journal: introduction to related free and fee-based facilities over the Internet

·         How to use Microsoft computer programs in teaching and research

·         How to set up a dedicated research project static or dynamic websites: introduction to free and fee-based software programs that facilitate real-time or asynchronous communication, feedback, acquisition, sharing and management of scientific contents of textual or non-textual nature (e.g. audio or video files) over the Internet

·         e-Conferences and e-Meetings: introduction to Yahoo, MSN and Google messengers and other programs (free or fee-based) that facilitate real time scientific communications

·         How to use email and email lists (discussion groups) in research and teaching

·         e-Education and e-learning: how to find and register on relevant e-Courses and tips for success on completion of e-Programs leading to certificates and degrees

·         e-Education and e-teaching: how to set up virtual classrooms and Internet-based universities (advanced tips on choosing right web-based software programs and administration issues)

·         Use of Internet to facilitate community based participator Research (CBPR)

·         Project management, resource management , time management: introduction to related software programs (web-based and desktop based)

More detailed explanation of content, date and venue for past initiatives will make this CV lengthy but can be provided on request. In brief, all the above subjects have been covered at least once and mostly designed and instructed by myself alone. Training in some areas have been so far repeated several times (either in form of an stand-alone workshop or as a part of integrated and comprehensive programs and courses leading to official degrees (MSc or BSc) or to less official certificates of successful completion).

 

Teaching equivalents for supervision of postgraduate research students

1.        MPH student dissertation project on “Policy situation analysis to explore the present potentials of Internet both as a new medium for health education and a new health risk among TUMS students”

2.        MPH students dissertation project on “Development of a management decision support system using Microsoft Excel and a policy analysis to assess its impact on better management of the Iranian primary health care (PHC) network”

3.        MPH student dissertation project on “assessing utilization and coverage of public diabetes care services to remove barriers to access and to reform policy and management of the related delivery system”

4.        MSc in Hospital Management dissertation project on “Assessing organizational commitment and intent to leave among different cadres employed in public hospitals in order to reform policy and human resource management practices”

5.        MSc in Healthcare Management dissertation project on “Evaluation of the national program on prevention and control of diabetes in three areas of case finding, referral and follow-up in the health houses of Nour and Delfan City.

 

Research experiences

Ongoing research projects

1.        “Harnessing the private sector to achieve public health goals”. Funding: World Health Organization (EMRO office). Responsibility: Principal Investigator. Status: 1st draft of the final report submitted and is under review by the sponsor.

2.        “TUMS undergraduate student Tobacco use”. Funding: TUMS, Tehran, Iran. This study is pursued primarily as a continuation of a previously conducted international study sponsored by University of Indiana, USA, on college students in USA and China. Responsibility: Principal Investigator. Status: Field data collection completed, data analysis ongoing, interim report submitted to the sponsor.

3.        “Assessing the effectiveness of information mastery and EBM courses on TUMS under graduate medical students”. Funding: TUMS, Tehran, Iran. Responsibility: Lead advisor. Status: designing study questionnaires and other data collection tools.

 

Selected other research projects

For the following, I have submitted proposals which have been reviewed at the sponsoring bodies listed below, and are being seriously considered by the research boards:

1.        “Formulating TUMS strategy to e-Education” Reviewing funding body: TUMS Educational Development Center and TUMS Center for Academic and Health Policy (strategy to be gradually adopted or copied as a national strategy by other 33 state universities of medical sciences throughout Iran)

2.        “Analysis and development of a prototype of a national computer-based clinical decision support systems (CCDSS) to promote national healthcare financing or provision policies” (e.g. in the areas of EBM and adherence to clinical guideline, in the area of physician profiling, and containment of escalating national medical insurance costs. Reviewing funding body: R & D sections of Medical Services Insurance Organization and Social Security Organization (as the two major public medical insurance agencies covering together around % 90 of the Iranian population)

3.        “National review of indicators of input, process and outcome that existing Iranian information infrastructure allows their calculation and use for better policy and management of welfare and social security systems at national and service level”. Reviewing funding body: The Deputy for Policy and Planning at the Ministry of Welfare and Social Security (this Ministry supervises, finances or directly provides all public and private agencies for medical services insurance, unemployment benefit, retirement funds, as well as all organizations providing shelter to homeless, relief for manmade and natural disasters, nursery homes for the elderly or orphans, etc.)

4.        “Survey of nonfatal accidents and other occupational risk-factors in the seafaring industry”. Reviewing funding body: Shipping and Port Organization and Ministry for Roads and Transport (as continuation of a previously conducted international study in 8 other countries by Research Unit of Maritime Medicine at University of Southern Denmark)

5.        “Survey of nonfatal accidents and other occupational risk-factors in the oil, gas and petrochemical related industries (refineries, piping, drilling)”. Reviewing funding body: National Iranian Gas Organization and Ministry of Oil

 

Selected other research initiatives being developed

1.        Epidemiology of use/abuse of or addiction to Internet and computer games, and policies needed to prevent and eliminate such health problems.

2.        Epidemiology of use/abuse of or addiction to tobacco, club drugs, narcotics and alcohol; and policies needed to prevent and eliminate such health problems.

3.        Epidemiology of guilt feeling, bereavement and anxiety as psychological tracer conditions representing the other side of unsafe sex and culturally unacceptable sexual behaviour among women in higher socioeconomic groups, and policies needed to prevent and alleviate them.

I will function in such studies as chief investigator or lead supervisor/advisor (for Masters and PhD students conducting those pieces of research to write up their degree dissertation or thesis).

 

Peer reviewing experiences

I have peer-reviewed papers for the following two leading Iranian public health and health management journals:

1.        Hakim Medical Journal

2.        TUMS Journal of School of Public Health & Institute of Public Health Research

3.        TUMS Payavard Salamat Journal of School of Allied Medicine.

4.        Surgical Literature Digest

5.        Iranian Journal of Surgery

 

Language Skills

1.        English: Fluent in written and spoken English (TOFEL, TSE & TWE as the three internationally known English Language Tests in listening-speaking-writing passed with high scores in 1996 in Toronto, Canada)

2.        Farsi: Fluent as a native speaker

3.        Arabic: Familiar with good listening, speaking, reading and writing skill

 

Computer & Information Technology Skills

1.        Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Project, etc.). Obtained ECDL (European Coputer Driving Licence) certificate and skilful particularly about the MS Word and MS Powerpoint (for the personal use and also in training others to use these software packages effectively in their quantitative and qualitative research projects).

2.        Quantitative Research Packages (SPSS, Minitab, Excel). Skilful with some teaching experience between 1997 to 2004 at the University of Sheffield and at The Iranian National Research Council of Medical Sciences.

3.        Qualitative Research Packages (Nud*IST, NVivo, Atlal.ti). Limited skills through personal practice and reading related handbooks.

4.        Main Bibliographic and Citation Management tools (EndNote, ProCite, Reference Manager, RefViz). Advanced teaching and training abilities (see list of workshops and training courses taken part as facilitator/ lecturer/ trainer in the “Work Experiences” section above).

5.        Electronic Search Engines and Internet Browser Software Program. Advanced teaching and training abilities (see list of workshops and training courses taken part as facilitator/ lecturer/ trainer in the “Work Experiences” section above). Skilful in the personal use and teaching of Google, Altavista, Yahoo and other main search engines and directories to retrieve non peer-reviewed resources (i.e. individual websites) or semi peer-reviewed Internet based information (e.g. SOSIG gateway and other similar portals and reference lists, etc). Skilful in the personal use and teaching of OVID, PUBMED, WebSpirs, Web of Science/ Knowledge search tool, ScienceDirect search tool and other main Internet/ intranet based services for the retrieval of bibliographic/ full text information from the major databases such as MEDLINE, EMBASE, CINAHL, COCHRANE, ISI databases, Elsevier databases, etc

6.        Other software and Internet based services: Advanced training and skilful in the use of Pegasus Mail, Microsoft Outlook, Microsoft FrontPage, Hot Metal Pro, Yahoo Messenger, MSN Messenger and several other packages for web based real time communication/ conferencing, emailing, virtual class and web-based training course design, web authoring, online publication and website maintenance, etc.

 

Past and present professional memberships

1.        United Kingdom Public Health Association (UKPHA), UK

2.        Institute of Health Service Management (IHSM), UK.

3.        Iranian Association of Medical Education, Iran

4.        Medical Council of Iran, Iran.

5.        Scientific Society of Iranian Hospital Management, Iran

6.        Iranian Health Service Research Electronic Forum (founding member), Iran.

 

Honours and Awards

1.        July 1998: ORS Award by the British Committee of Vice-Chancellors and Principles (CVCP) contributing up to 6500 British Pounds annually towards PhD study tuition and fees.

2.        July 1992: Scholarship for MSc and PhD degree in Health Policy and Management. Awarded by the TUMS and the Iranian Ministry of Health & Medical Education.

3.        September1985: Among those 400,000 competing, ranked the 47th top student in the National University Entrance exams (named ‘Konkoor’)

 

Selected conference presentations and publications

1.        Fayaz-Bakhsh A., Mohammadian M., Nadafi K., Mesdaghinia AR. (2008). Improving Health Policy And Planning Through Establishment Of A Comprehensive National Information System For Dual Storage Of Health And Environmental Health Indicators. 2nd National Congress on World Environment Day. Tehran. Iran.

2.        Farzianpour F., Farhood D., Fayaz-Bakhsh A. (2008). Education of Ethics in University. Proceedings of The 2nd International Congress of Medical Ethics. Tehran. Iran

3.        Rafiei S., Shukuhi M.,  Parsaeian M.,  Abdollahzade S., Fayaz-Bakhsh A., Mohammad K., Torabi MR. (2008) Comparing the “Knowledge, Attitude and Practice” of American, Chinese and Iranian college students, about using narcotics” American Journal of Health Behavior (Under Review)

4.        Abdollahzadeh S., Ghajarzadeh M., Habibollahi P., Rikhtehgar Ghiasi R., Caylay B., Fayaz-Bakhsh A., (2008). Impact assessment of introducing evidence based medicine to medical students of Tehran University of Medical Sciences. Proceedings of 9th National Congress on Medical Education.Yazd. Iran

5.        Abdollahzadeh S., Fayaz-Bakhsh A. (2008). Impact assessment of introducing evidence based medicine to medical students. Iranian Journal of Medical Education (In Press).

6.        Fayaz-Bakhsh A., Shams M. Saffari M. (2008). A review of studies on the effectiveness of health education interventions to improve women behaviors related to breast self- examination. Breast Disease Quarterly. (In Press)

7.        Fayaz-Bakhsh A., Nasiri J., Jaber Ansari M., Amir Jamshidi A., Nouri Nayer B., Yazdani S., Hafizi M. (2007). Evidence Based Medicine and Surgery. Proceedings of 31st Annual Congress of Iranian Association of Surgeons. Tehran. Iran.

8.        Fayaz-Bakhsh A., Shams M. (2006). A review of studies on the effectiveness of health education interventions to improve women behaviors related to breast self- examination. The 2nd National Congress on Breast Cancer. Iran

9.        Fayaz-Bakhsh A., Groian N., Janani A. (2006). A review of health education studies on media and educators most effective in changing nutritional knowledge, attitude and practices of patient groups in need of dietary advice (e.g. diabetics, hypertensive, obese). The 9th Conference of Iranian Nutrition Society.. Tabriz. Iran

10.      Fayaz-Bakhsh A. (2006). A review of studies on typology, epidemiology and causes of occupational cancers in all types and classes of workers in oil and gas industry. 1st International Conference on Cancer, Environment and Occupation. Tehran. Iran

11.      Fayaz-Bakhsh A. (2005). Community–based participatory research (CBPR): how can it be facilitated in Iran by the Internet and web-based solutions? Proceedings of the 1th International Conference on CBPR. Ardabil. Iran

12.      Fayaz-Bakhsh A. (In press). Equity in health and healthcare: what indicators have been used by policy-makers to operationalise it in England? Ministry of Welfare and Social Security. Tehran, Iran. Unpublished Report in Persian.

13.      Fayaz-Bakhsh A., Nahidpour M, Mahmoodian S (In press). Elementary qualitative research methodology: an introduction to main concepts and common issues in health care. National Research Council of Medical Sciences Technical Book Series. Tehran, Iran. In Persian.

14.      Fayaz-Bakhsh A., Mahmoodian S., Yavari H., Nahidpour S, (In press). Elementary economic evaluation in health care: an introduction to main concepts and common issues. National Research Council of Medical Sciences Technical Book Series. Tehran, Iran. In Persian.

15.      Fayaz-Bakhsh A., Hirbodnia M., Mahmoodian S. (In press). Research methodology for health and biomedical scientists: a distance learning package. National Research Council of Medical Sciences Technical Book Series. Tehran, Iran. In Persian.

16.      Fayaz-Bakhsh A., Hirbodnia M. (In press). Reference Manager v.9: an introductory guidebook for the computer package and its main advantages in citation management by health and biomedical researchers.  National Research Council of Medical Sciences Technical Book Series. Tehran, Iran. In Persian.

17.      Mardanlou A., Alaedini F., Mohammadi MR., Fayaz-Bakhsh A. (2004). A survey of OVID Database usage by academic members of different medical universities throughout the nation. Hakim Research Journal. Vol 6 No. 4. In Persian.

18.      Fayaz-Bakhsh A. (2003). Situation analysis of electronic citation management training courses for Iranian health and biomedical researchers. Pajoohesh Newsletter. Vol.2. No.5. P.18. In Persian.

19.      Fayaz-Bakhsh A. (2003). Educating electronic citation management to health and biomedical researchers. (2003). Pajoohesh Newsletter. Vol 2. No. 4. P.6. In Persian.

20.      Fayaz-Bakhsh A. (2002). Equity in health and healthcare: the need to develop its theory and to operationalise it in Iran. National Research Council of Medical Sciences Technical Book Series. Tehran, Iran. Unpublished report in Persian.

21.      Fayaz-Bakhsh A. (2000). A massive search for equity at practice level. Proceedings of the 8th British Public Health Forum. Harrogate. England

22.      Fayaz-Bakhsh A. (1999). Health Services Research: why and what is the least you should know about it. Proceedings of ISS-Medical-1999: An International Interdisciplinary Scientific Conference. UMIST. Manchester. England

23.      Fayaz-Bakhsh A. (1999). Sex discrimination against women’s social, physical and psychological health: its implications for the dialogue between the Western and Islamic civilisations. Paper presented at the 1999 annual conference of the Centre for Iranian Research and Analysis (CIRA). Northeastern University. Boston. USA.

24.      Fayaz-Bakhsh A. (1998). Obstacles in review and classification of literature related to quality of Primary Health Care in the developing countries. Proceedings of ISS-Medical-1999: An International Interdisciplinary Scientific Conference. UISA. London. England.

25.      Fayaz-Bakhsh A. (1998). Role of division of labour in Durkheim’s sociology. Proceedings of ISS-Social-1999: An International Interdisciplinary Scientific Conference. UISA. London. England.

26.      Fayaz-Bakhsh, A. (1998). Impacts of feminism on women’s physical and psychological health: A comparison between its Western and non-Western approaches. Paper presented at Crossing Boundaries: An International Interdisciplinary Conference. University of Sheffield. England.

27.      Fayaz-Bakhsh A. (1998). A review and classification of literature related to quality of Primary Health Care. Paper presented at the 3rd International Conference on Strategic Issues in Health Care Management (SIHCM98). University of St Andrew. Scotland.

28.      Fayaz-Bakhsh A. (1997). Quality of care for mentally handicapped people: how can it be measured and assured? Proceedings of 1st Iranian Scientific Conference on Mental Retardation. Tehran University of Welfare & Rehabilitative Sciences. Iran.

29.      Fayaz-Bakhsh A. (1996). A case study of quality assessment and assurance initiatives in the Primary Health Care System of the Islamic Republic of Iran. MSc dissertation. University of Wales Swansea.

30.      Fayaz-Bakhsh A. (1993) A comparison between new and old approaches to the treatments of pressure sore in disabled patients). MD Thesis. Shahid Beheshti (Melli) University of Medical Science. Tehran. In Persian.

 

 

Advertisements

18 پاسخ to “Ahmad FAYAZ BAKHSH Curriculum vitae”

 1. با سلام
  استاد گرامی موفق باشید

 2. modiriat4 said

  سلام و درود بر استاد گرامی
  آفرین بر شما
  اینجانب به نوبه خود به شما بابت کسب موفقیتها وخدماتتان تبریک گفته وشخصا به شما غبطه میخورم
  دانشجوی هم سن شما
  صادقی

 3. م.فرشادی said

  هر راز که اندر دل دانا باشد باید که نهفته تر ز عنقا باشد
  کاندر صدف از نهفتگی گردد در آن قطره که راز دل دریا باشد

 4. م.فرشادی said

  استاد گرامی…
  از این وبلاگ و سایر وبلاگ های پر محتوای شما سپاسگذارم.
  پیروز باشید…

 5. س . ص said

  زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است.
  از وبلاگهای خوبتان بسیار سپاس.

 6. ahmadi said

  سلام و خسته نباشین
  می تونید یه راهنمایی به من بدین؟
  من نیاز به آمار عرضه یا تقاضای کالری خانوارهای ایرانی به صورت سری زمانی دارم
  چه جوری می تونم بهش دسترسی پیدا کنم؟

 7. س. م. ح. ش. دانشجوی سابق شما said

  سلام خدمت استاد گرانقدر آقای دکتر فیاض بخش
  با خواندن وبلاگ حضرتعالی بسیار خوشحال شدم که از محضر شما در طول دو سال تحصیل فیض برده ام امیدوارم در اینده نزدیک فرصت مجدد استفاده از محضر گرانقدر شما را داشته باشم.
  در تمام آنات زندگی موفق و موید باشید.

 8. ناشناس said

  سلام
  من مي‌خواهم يك مقاله بنويسم دربارة تفاوت بين پزشكي رزيدنتي در ايران و ساير كشورها، چه از نظر پذيرش در آزمون و چه از نظر اشتغال ميتوانيد من را راهنمايي كنيد.

 9. به آبادي said

  سلام خدمت دكتر فياض بخش
  من مي‌خواهم در مورد تفاوتهاي بين دستيار پزشكك در ايران و ديگر كشورها تحقيق كنم ازنظر نحوه پذيرش و حمايت شغلي بعد از آن
  اگر ممكن است مرا راهنمايي كنيد

 10. ناشناس said

  ftgf

 11. ramin said

  salam omidvaram movafagh bashid. ramin az kiev

 12. یا سلام
  جناب آقای دکتر از این که تشابه اسمی با شما دارم خوشحالم .بنده دانشجو هستم .و خواستارم تا در باره موضوع مهمی با شما مذاکره کنم فکر کنم برای شما هم جالب باشد
  در پناه خدا باشید

 13. عباسي said

  سلام
  خسته نباشيد
  موضوع پايان نامه من تاثير كلاسهاي icdlبر عملكرد كاركنان … هست لطفا اگه تونستيد كمك كنيد
  با تشكر

 14. نرگس said

  با سلام خسته نباشید فقط خواستم از وبلاگ زیبا و مفیدتون تشکر کنم

 15. برديا said

  من عشق را ازخدايم آموختم آن هنگام كه گناه بنده اش را مي ديد وبازهم اميد به بازگشتش داشت.
  هميشه خدايي باشيد.
  مطالب خوبي بود

 16. شایان said

  به نظر من اشکالی تو کار شماست که وبلاگتون را فیلتر کردن.

 17. mzzcikh said

  Make money online :

  http://finance.uni.me/?post-tk.html

  business for sale in orlando state of ohio income tax point of sale job hsbc e banking setting up a not for profit organisation

 18. flackackula said

  смотреть Создающий заново / Recreator Как компания подростков находит секретную лабораторию. У ребят случайно получается создать собственных клонов. Только копии получились намного умнее, сильнее и вообще лучше своих оригиналов. Герои оказываются в ловушке и теперь им придется спасать свои жизни, и не дать клонам заменить себя в повседневной жизни

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s